Ceremoniał i tradycje

Wstęp

 1. Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”; celowym wydaje się zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów tworzących ceremoniał szkolny.

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły i samej celebracji sztandaru; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych. Jest bardzo ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego, jest pomocny w organizowaniu uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych

 

1. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

 1. a) nadanie imienia szkole i wręczenie szkole sztandaru,
 2. b) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 3. c) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów kończących szkołę, ślubowanie klas I, inne święta szkolne),
 4. d) uroczystości związane ze świętami narodowymi:
 • - 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • - 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja

2. SYMBOLE SZKOLNE

 Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

a) godło szkoły

b) sztandar szkoły

c) hymn szkoły

 3. GODŁO SZKOŁY

 Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach. 

                                                                       

4. SZTANDAR SZKOŁY

 a) Sztandar został poświęcony i przekazany na ręce dyrektora szkoły mgr Danuty Mazur
w czasie uroczystej Mszy św. w dniu 18 maja 2006r. Został wykonany przez siostry klaryski kapucynki z Krakowa. Fundatorem sztandaru byli radni Gminy Terespol, pracownicy szkoły w Terespolu – Zaorendzie oraz Rada Rodziców. Do ufundowania sztandaru przyczynili się również sponsorzy indywidualni.

b) Szczegółowy opis:

Drzewiec o wysokości 253cm, zakończony metalowym orłem umieszczonym na cokoliku o wymiarach : 7cm × 4cm × 3cm.

Na drzewcu w górnej części umieszczone są ozdobne „gwoździe” w kształcie tarcz herbowych z nazwiskami.

Sztandar o wymiarach: 80cm × 95cm, dookoła złote frędzle.

Awers: Tło białe, w jego centrum wizerunek Jana Pawła II ubranego w szaty liturgiczne koloru czerwonego i mitrę biskupią, trzymającego pastorał zwieńczony krzyżem.  Pod postacią umieszczone są słowa Papieża „Szukałem Was…” wypowiedziane          do młodzieży zgromadzonej na Placu św. Piotra w chwili Jego powrotu do Domu Ojca. U góry napis:                                    Zespół Szkół Samorządowych imienia Jana Pawła II, w dole: w Tereszpolu – Zaorendzie

Rewers: Tło czerwone, w centrum – Godło Rzeczpospolitej Polskiej – Biały Orzeł w złotej koronie wykonany haftem wypukłym.

 Sztandar Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II – awers

                                       

 Sztandar Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II – rewers

                                       

 Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru              do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych szkolnych uroczystościach  i poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 c) Przechowywanie sztandaru

Sztandar  jest przechowywany  w specjalnej gablocie w gabinecie dyrektora.

 d) Poczet sztandarowy

 • Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład rezerwowy.
 • Uczestnictwo w poczcie sztandarowym szkoły to najbardziej zaszczytna funkcja  w szkole, dlatego winni ją sprawować najlepsi uczniowie gimnazjum.
 • Skład pocztu wybiera się wśród uczniów II klasy gimnazjum; w przypadku braku uczniów spełniających kryteria - z innych klas.
 • Poczet sztandarowy stanowią: chorąży pocztu – uczeń i asysta – 2 uczennice
 • Poczet sztandarowy występuje w ubiorze odświętnym ( biała koszula/bluzka, czarne spodnie/ spódnica).
 • Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania).
 • Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 • Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 e) Insygnia pocztu sztandarowego

 • Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.
 • Insygnia pocztu są przechowywane w gabinecie dyrektora.
 • W przypadku gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową,  sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
 • Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

f) Opis chwytów sztandaru

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty sztandaru:

Postawy

Opis chwytu sztandaru

postawa "zasadnicza" („do nogi”)

Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawa ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie "zasadniczej". Chwyt do nogi wykonuje się na komendę: „Baczność”

Wykonując chwyt „do nogi” z postawy „prezentuj” lub „na ramię”

postawa "spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij"

postawa "na ramię"

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 450. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

postawa "prezentuj"

Z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką sztandar             do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.

Z postawy „

salutowanie sztandarem w miejscu

Wykonuje się z postawy "prezentuj"; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 450. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj"

salutowanie sztandarem w marszu

Z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: "na prawo patrz" - pochyla sztandar; "baczność" - bierze sztandar na ramię.

 Sztandar należy pochylić – zasalutować – podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 g) Opis zachowania uczniów w trakcie uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru

 wprowadzenie sztandaru

Lp.

Komendy

i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.       

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wejścia

postawa "na ramię"

2.       

"baczność", sztandar szkoły wprowadzić

uczestnicy w postawie "zasadniczej"

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- w postawie "na ramię w marszu"

- postawa "prezentuj"

3.       

"do hymnu"

uczestnicy jak wyżej

postawa "zasadnicza"

postawa "salutowanie w miejscu"

4.       

"po hymnie"

uczestnicy w postawie "spocznij"

spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

5.       

można usiąść

Uczestnicy siadają

spocznij

- postawa "spocznij"

 wyprowadzenie sztandaru

Lp.

Komendy

i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.       

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

spocznij

- postawa "spocznij"

2.       

"baczność", sztandar szkoły wyprowadzić

uczestnicy w postawie "zasadniczej"

- postawa "zasadnicza

- wyprowadzenie sztandaru

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię w marszu"

3.       

spocznij

 

uczestnicy siadają   

                    

----------------

----------------

h) Opis zachowania pocztu sztandarowego podczas uroczystości kościelnych

 • Sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend.
 • W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają.
 • Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45º do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.
 • W trakcie mszy lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „baczność” lub „spocznij”.
 • Pochylenie sztandaru po kątem 45º do przodu w pozycji „baczność” następuje w sytuacjach:

- podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie przemienienia, przed Komunia św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu,

- podczas błogosławieństwa

- podczas opuszczania trumny do grobu,

- podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,

- podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, na każde    polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną prowadząca osobę.

 

 1. i) Ceremoniał przekazania sztandaru i ślubowania pocztu sztandarowego

 

Przekazanie sztandaru i ślubowanie pocztu sztandarowego odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.                                  Przed wprowadzeniem sztandaru należy odczytać uchwałę Rady Pedagogicznej z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego.

 

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.       

proszę o powstanie

uczestnicy powstają

postawa "spocznij"

postawa "spocznij"

2.       

"baczność", sztandar szkoły wprowadzić

uczestnicy w postawie zasadniczej

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie się na ustalonym miejscu

- postawa "na ramię w marszu"

- postawa "zasadnicza"

3.       

poczet sztandarowy w składzie:

-chorąży ucz...

-asysta ucz...

            ucz...

Wystąp!

uczestnicy postawa "zasadnicza", nowy skład pocztu występuje i ustawia się: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru w odległości 1 metra od sztandaru

postawa "zasadnicza"

-          postawa "zasadnicza"

-          postawa "prezentuj"

4.       

"baczność" - sztandar przekazać

uczestnicy postawa "zasadnicza"

Ustępujący chorąży wypowiada słowa roty, następnie członkowie starego pocztu przyklękają na prawe kolana, całują róg sztandaru

Następnie rotę wypowiada nowy chorąży, wszyscy członkowie nowego pocztu przyklękają na prawe kolana i całują róg sztandaru.

-dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

-ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

-chorąży przekazuje sztandar

-ustawia się obok przekazanego sztandaru, sztandar w postawie "spocznij"

5.       

"baczność" chorąży ucz...

asysta ucz...

           ucz...

odmaszerować

 

"spocznij"

uczestnicy postawa "zasadnicza", uczestnicy nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

Dyrektor dokonuje wręczenia pamiątkowych nagród.

postawa "zasadnicza"

 

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

 

postawa "spocznij"

6.       

"baczność"

 

"sztandar  szkoły

wyprowadzić"

uczestnicy postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza"

wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię w marszu"

7.       

"spocznij"

uczestnicy siedzą

-------------

-------------

 

Rota ślubowania pocztu sztandarowego

 

Dotychczasowy chorąży mówi:

 

„ Przekazujemy wam sztandar – symbol Zespołu Szkół Samorządowych im Jana Pawła II                                        w Tereszpolu – Zaorendzie, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie nasza szkołę”

 

 Nowy chorąży odpowiada:

 

„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu szkół Samorządowych w Tereszpolu – Zaorendzie.”

 j) Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w obecności sztandaru szkoły w postawie zasadniczej. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność.  Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę  z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami zwróconymi w stronę sztandaru  i powtarza rotę przysięgi ( za dyrektorem lub wychowawcą)

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.       

proszę o powstanie

uczestnicy wstają

-------------

-------------

2.       

"baczność" - sztandar wprowadzić

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-wprowadzenie sztandaru

-zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu",

-postawa "zasadnicza"

3.       

"do ślubowania"

uczestnicy postawa "zasadnicza",

ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak przy salutowaniu) na wysokość oczu

postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postawa "salutowanie                     w miejscu"

4.       

"po ślubowaniu"

uczestnicy "spocznij", ślubujący opuszczają rękę

postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5.       

"baczność" - sztandar szkoły wyprowadzić

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

-wyprowadzenie sztandaru

-postawa "zasadnicza"

-postawa "na ramię w marszu"

6.       

"spocznij"

uczestnicy siadają

------------

------------

 Roty ślubowania klas pierwszych

 Rota Ślubowania – SZKOŁA PODSTAWOWA:

„My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Samorządowych 
Podążający śladami naszego patrona Jana Pawła II
Uroczyście ślubujemy:
-całym sercem i ze wszystkich sił poszukiwać tego,
co dobre, prawdziwe i piękne
-unikać zła i głupoty.
-poprzez swoją sumienność naukę i rzetelną pracę
stawać się z każdym dniem i wciąż na nowo:
Dobrym człowiekiem,
Prawdziwym chrześcijaninem
I mądrym Polakiem”

Rota Ślubowania - GIMNAZJUM:

Otwierając nowy rozdział w księdze szkolnego żywota i będąc świadom zarówno praw, jak                    i obowiązków, jakie tę drogę znaczą, ślubuję:
- przyjmować darowaną mi wiedzę, utrwalać ją i poszerzać tak, aby zwielokrotniła moją wartość i pozwoliła bez lęku pokonywać kolejne stopnie edukacji,
- współtworzyć i szanować tradycje mojej szkoły, głosić jej dobre imię, gdziekolwiek mnie los zaprowadzi,
- pielęgnować w sercu wartości, jakimi zasłynął w świecie patron naszej szkoły, Jan Paweł II
- tak w szkole, jak i poza nią zachowywać się w sposób uczciwy, godny, nieprzynoszący ujmy imieniu ucznia, obywatela, Polaka,
- zaufać nauczycielom, jako tym, którzy niosą wiedzę, uczą rozumieć świat i pomagają wybrać najwłaściwszą z dróg wiodących w przyszłość,
- pomagać słabszym, pokrzywdzonym przez los kolegom, mieć odwagę realizować własne marzenia.

k) Ceremoniał pożegnania absolwentów

 • Pożegnanie absolwentów następuje na uroczystym apelu kończącym rok szkolny.
 • Wszyscy absolwenci składają ślubowanie.
 • Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność.
 • Do sztandaru podchodzą gospodarze klas III gimnazjum.
 • Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi w kierunku sztandaru szkoły dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły lub wychowawcą słowa przysięgi.
 • Ceremoniał ślubowania klas kończących szkołę przebiega podobnie jak ślubowanie klas pierwszych. W punkcie 3 i 4 uroczystości podaje się komendę: "do przyrzeczenia" i "po przyrzeczeniu”

Rota ślubowania absolwentów:

My , Absolwenci  Zespołu Szkół Samorządowych  im. Jana Pawła II w Tereszpolu – Zaorendzie Tobie, Szkoło, ślubujemy:

 • wiernie strzec Twojego honoru;
 • dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;
 • z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka ZSS w Tereszpolu – Zaorendzie
 • swoje życie opierać na nauce Wielkiego Polaka – Naszego Patrona  Jana Pawła II;
 • zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu;
 • zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;

ŚLUBUJEMY !!!

 5. HYMN SZKOŁY

 • Hymn powstał w roku szkolnym 2005/2006, wyłoniony w wyniku konkursu.
 • Autorzy hymnu: Katarzyna Dobosz kl. V, Ewelina Brodziak kl. V, Lucyna Szozda – katechetka,

Hymn Szkoły  (na melodię „Barki”)

 Tu, pośród lasów Roztocza

Stoi szkoła, w niej młodzież ochocza.

Za patrona Jana Pawła wybrała,

Szczerym sercem Go pokochała.

Ref.

Nasza szkoła zapatrzona w papieża

Ufnym krokiem drogę życia przemierza,

Pokonuje  trudy, troski, zmartwienia -

Totus Tuus Twojego zawierzenia.

On nas nauczył Miłości,

Wskazał Prawdę – drogę do Wolności

„Nie lękaj się” -  w swych sercach chowamy,

i „Wymagać od siebie mamy”.

Ref. Nasza szkoła …

Ty, Wielki Syn polskiej ziemi,

Pierwszy Słowian na Tronie Piotrowym.

Papież, Pielgrzym -

Gołąb Pokoju.

Ref. Nasza  szkoła …

My, Tobie dziś przyrzekamy:

Wiary świętej dochować i bronić,

Ojczyznę kochać,

Szanować ludzi.

Ref. Nasza szkoła …

 6. PRECEDENCJA ( KOLEJNOŚĆ WITANIA GOŚCI, PRZEMAWIANIA, ZAJMOWANIA MIEJSC)

 Precedencja na uroczystościach szkolnych ( trzy warianty)

A)

 1. Biskup
 2. Wojewoda
 3. Marszałek województwa
 4. Przewodniczący Sejmiku Województwa
 5. Burmistrz ( wójt)
 6. Kurator oświaty
 7. Radny wojewódzki
 8. Radny powiatowy
 9. Radny gminy
 10. Wizytator KO
 11. Sekretarz miasta ( gminy)
 12. Inspektor wydziału oświaty
 13. Przewodniczący rady rodziców
 14. pozostali goście

 B)

 1. Proboszcz
 2. Starosta
 3. Wicestarosta
 4. Członek zarządu powiat
 5. Przewodniczący rady powiatu
 1. Wicekurator oświaty
 2. Radny powiatu
 3. Dyrektor wydziału oświaty
 4. Wizytator KO
 5. Inspektor wydziału oświaty 

C)

 1. Proboszcz
 2. Burmistrz (wójt)
 3. Wicestarosta
 4. Wiceburmistrz
 5. Radny powiatowy
 6. Sekretarz powiatu
 7. Dyrektor wydziału oświaty
 8. Wizytator KO
 9. Przewodniczący rady rodziców
 • Do kardynała zwracamy się Jego Eminencjo, do arcybiskupa, biskupa, ambasadora - Jego Ekscelencjo
 • Od przedstawionej powyżej propozycji mogą być odstępstwa wynikające ze szczególnej roli, pozycji lub wieku zapraszanego gościa, którego gospodarz uroczystości pragnie szczególnie uhonorować.

7. HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

 Szczegółowy harmonogram uroczystości i imprez szkolnych opracowany zostaje na każdy rok szkolny i stanowi odrębny dokument.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych 
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda
tel.: +48 84 687 6033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-dziennik

Vulcan

Gmina Tereszpol

BIP

Biuletyn informacji publicznej

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza