Przedszkole

PROCEDURA przyprowadzania i odbioru dziecka w Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II
w Tereszpolu-Zaorendzie

Cel procedury

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zajęć. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.
 2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
 3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Opis procedury

 1. Przyprowadzanie dzieci
 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.00 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
 1. Odbieranie dzieci
 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 4. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 5. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 6. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.
 7. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.
 8. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej dziesięć lat.
 9. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 13. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 14. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
 15. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.
 17. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 18. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 19. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 20. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
 21. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki
 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00.
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:                                                                                                                                                                                                      1)powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,                                                                                                                                      2)odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
 3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może:                                                                                                                                                                                      1) podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców),                                                                                                                                                                2) gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).
 5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.
 8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, gminny ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.                                                                                                                                                                                                    Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji.
 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania
  przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel
  lub dyrektor powiadamia policję

Powyższa procedura obowiązuje od 1 września 2018 roku.

 

            Kadra przedszkola w roku 2021/22

     W grupie 3-4-latków:

Barbara Kadamus, Anna Sitarz, Joanna Wszoła

Pomoc – Stanisława Sitarz

W grupie 5-latków:

Anna Kurzyńska

Pomoc – Joanna Wszoła

W grupie 6- latków:

Urszula Kwiecińska

Inne zajęcia prowadzą:

Religia - ks. Arkadiusz Jakubczak

Rytmika - Małgorzata Skiba

Język angielski – Paulina Kęcka

Zajęcia logopedyczne – Irena Gromadzka

HISTORIA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Tereszpolu-Zaorendzie zostało powołane 30 czerwca 1984 r. pod nazwą Państwowe Przedszkole. Podlegało wówczas pod Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół (GZEAS)w Tereszpolu. Nadzór nad całokształtem pracy owej placówki  sprawowała inspektor oświaty i wychowania Anna Lasota. 1 stycznia 1991 r. przedszkole przeszło pod Urząd  Gminy w Tereszpolu.    W roku 1992 nastąpiła zmiana nazwy placówki na Przedszkole Samorządowe. W roku szkolnym 1996/1997 przedszkole weszło  w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu - Zaorendzie i po raz kolejny zmieniła się nazwa placówki na ZSS – Przedszkole w Tereszpolu - Zaorendzie. 18 maja 2006 roku  szkole nadano imię i  od tamtej pory nazwa placówki brzmi: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II – Przedszkole Samorządowe w Tereszpolu – Zaorendzie.

 Dyrektorzy przedszkola:


Alina Krzyżanowska (1984 –1987), Anna Tulidowicz (1987 –1988), Anna Kurys (1988 -1996), Alicja Herda (1989 -1990) - p.o., Bożena Mazur (1993 - 1994)- p.o.

W roku szkolnym 1996/1997 dyrektorem zespołu szkół i zarazem przedszkola została Teresa Runo. Od roku 1999, aż do obecnej chwili dyrektorem jest Danuta Mazur.

W latach transformacji ustrojowej w Polsce ( lata 90.), większość wiejskich przedszkoli zlikwidowano. Przedszkole w Tereszpolu-Zaorendzie, dzięki staraniom ówczesnych władz gminy, jako jedno z niewielu przedszkoli wiejskich, przetrwało ku radości dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i całej społeczności Tereszpola

Kadra pedagogiczna w latach 1984 - 2018

Jadwiga Maciąg, Elżbieta Kikut, Agnieszka Złamańska, Maria Chmiel, Bożena Oleszkiewicz ( Sirko ), Teresa Sobaszek, Anna Kurzyńska, Urszula Kwiecińska, Anna Sitarz, Barbara Kadamus

 Rytmicy

Leszek Zagajewski, Zygmunt Czyżo, Dorota Dobosz; 

Kadra obsługowa w latach 1984 – 2018                                                                                                                            

Elżbieta Łabieniec, Danuta Pieczykolan, Danuta Marzec, Maria Pawluk, Maria Bołociuch, Regina Olszewska, Barbara Kadamus, Stanisława Sitarz

 Obecnie w przedszkolu  są trzy oddziały:

 • 6 – latków,
 • 5 – latków,
 • grupa mieszana 3 – 4 – latków.

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych 
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda
tel.: +48 84 687 6033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-dziennik

Vulcan

Gmina Tereszpol

BIP

Biuletyn informacji publicznej

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza