Dokumenty

Załącznik do Zarządzenia
Nr 5/2018/2019
z dnia 24 października 2018

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu – Zaorendzie

I.

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
 1. Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu pomocy przedmedycznej, w przebieralniach oraz stołówce.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest ZSS im. JPII, którą reprezentuje Dyrektor.

II.

Celem instalacji monitoringu w ZSS im. JPII jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły,
 2. Ochrona mienia Szkoły,
 3. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

III.

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator). Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Szkoły.
 3. Obsługę informatyczną systemu sprawuje sekretarz szkoły, który na podstawie upoważnienia Dyrektora Szkoły ma dostęp do:
 4. a) bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów,
 5. b) urządzenia rejestrującego,
 6. c) zapisów z kamer.
 7. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Szkoły upoważnieni są: Dyrektor Szkoły, wicedyrektor, sekretarz szkoły, raz inne osoby i podmioty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 IV.

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora Szkoły, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

V.

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Szkoły.
 2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia w związku ze zbieraniem danych osobowych poprzez monitoring bezpośrednio od tej osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez osobę upoważnioną.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie i udostepnienie danych z monitoringu wizyjnego.
 6. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych, a także Oświadczenie Wnioskodawcy stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 9. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu ZSS im. Jana Pawła II, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

VI.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły.

VII.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu, podpisując oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

VIII.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda
tel.: +48 84 687 6033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-dziennik

Vulcan

Gmina Tereszpol

BIP

Biuletyn informacji publicznej

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza